Profielen afgevaardigden

Afgevaardigden middelbaar beroepsonderwijs

Debbie Maring

Ik ben al ruim 18 jaar een gedreven docent en heb veel passie voor onderwijs en het welzijn van de studenten & docenten. Ik ben tevens projectleider excellentie, onderwijsontwikkelaar en voorzitter van de commissie Onderwijs binnen de Ondernemersraad van het ROC Midden Nederland. Ik denk dat ik met al mijn kennis en ervaring een meerwaarde kan bieden in dit team.

Gezina trouw

Ik ben enthousiast, kritisch, gedreven en wil graag mijn collega's uit het MBO de status en inspraak geven die ze verdienen. Docent zijn in het MBO betekent meer dan alleen goed je kennis beheersen en kunnen overdragen. Je bent als docent in het MBO de professional (spil)  tussen de student, de onderwijsinstelling en het bedrijfsleven.
Een lerarenregister is dus meer dan alleen een opsomming van didactische en pedagogische vaardigheden: het laat ook zien waar je als docent staat in het beroep waarvoor je opleidt. Ik zou graag willen dat het register hier ook in voorziet.
Ik ben trots op mijn collega's, mijn vak en het MBO en wil me daar graag voor inzetten en zal trachten namens zoveel mogelijk partijen en collega's op constructieve wijze hun stem te laten horen in de afvaardiging van de deelnemersvergadering.
Voor mij is ieder probleem een uitdaging en geen enkele uitdaging een probleem.

Jan balk

Als docent willen we allemaal onze studenten goed onderwijs bieden op elk niveau. Wat mij betreft ligt de verantwoording daarvoor bij onszelf. Ik vind het belangrijk dat we samen werken aan onze professionele cultuur. Dat is een van de redenen waarom ik ambassadeur van de BVMBO ben geworden en waarom ik wil fungeren als afgevaardigde van de deelnemersvergadering. In de loop der jaren heb ik mij beziggehouden met diverse aspecten binnen het mbo. In de 20 jaar dat ik bij Wellantcollege werk, heb ik les gegeven op verschillende niveaus en diverse projecten geleid. Kortom: met al mijn werkzaamheden binnen het mbo heb ik een overkoepelende blik opgebouwd van onze beroepsgroep. Zo kan ik, samen met de andere afgevaardigden, weloverwogen besluiten nemen waar we ons als professioneel mbo docent in herkennen..

Jerney van leijden

Graag wil ik mij verkiesbaar stellen, omdat ik niet op mijn mondje ben gevallen en ik een erg gedreven, betrokken, bevlogen en uiteraard bevoegd mbo-docente ben. De functie als afgevaardigde van de deelnemersvergadering spreekt mij aan, omdat ik over belangrijke zaken mee wil praten, mee wil denken en mee wil/kan beslissen. Ik houd van ontwikkelen, zowel voor mezelf als voor anderen. Deel uitmaken van het register leraar is voor iedereen van belang die zijn/haar kwaliteit wil waarborgen in het onderwijs. Op landelijk niveau een steentje bijdragen aan de professionele ruimte en zeggenschap van leraren, dat wil ik graag. Ik vind communicatie en structuur erg belangrijk, maar ook verantwoordelijkheid. Ik voel mij geroepen om hiervoor te gaan en (meer dan alleen) van gedachten te wisselen met onderwijscollega's.

Marjolein held

Dé mbo-docent/leraar bestaat niet! We leiden in het mbo onze studenten op voor zoveel verschillende beroepen en niveaus. Daarom hebben we niet allemaal hetzelfde nodig om bekwaam te blijven. Herregistratie-eisen zullen bij deze diversiteit moeten passen. Dit kan niet zonder de inbreng van de achterban. Daarom wil ik me verkiesbaar stellen.
Als docent verpleegkunde, geregistreerd in het BIG register, heb ik van dichtbij de professionalisering van het vak verpleegkunde meegemaakt. Hierdoor ben ik bekend met de vormgeving van een professionele standaard en professionele ruimte. De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan als vertegenwoordiger van de mbo-docent in mijn rol als voorzitter van de BVMBO (Beroepsvereniging voor opleiders in het MBO). Ik denk dat ik met mijn netwerk en bestuurlijke expertise een waardevolle bijdrage kan leveren als afgevaardigde van de deelnemersvergadering.

Noelle oostdam 

Ik wil me kandidaat stellen omdat mijn onderwijshart al 17 jaar klopt voor het MBO. Als schoolopleider ben ik bezig om de collega's van de toekomst te creëren. Ook professionalisering is een must. Met mijn kandidaatstelling wil ik onder andere meedenken om het gevoel te creëren dat de registratie een toevoeging is en niet als verplichting ervaren wordt. Positiviteit is een van mijn levensmotto's.

Patrick woudstra

Het mbo kent op dit moment 1234 opleidingen (kd's). Van schipper op een binnenvaartschip tot verpleegkundige en van loodgieter tot (junior) accountmanager. Het is in mijn ogen onmogelijk om als individu of als deelnemersvergadering een dergelijke diversiteit aan kennis, vaardigheden en vakinhoud te vertegenwoordigen. Ik stel mij kandidaat omdat ik weet dat ik nooit namens of voor het mbo kan spreken. Niemand kan dat. En daarom vraag ik om uw stem. Omdat ik vind dat de zeggenschap over de inhoud van nascholing bij de leraar zelf hoort. In overleg met zijn opleidingsteam. Op zijn school. Daar wordt de kwaliteit gemaakt. Niet in een vergaderzaal met een klein groepje mensen die geen idee kunnen hebben hoe zowel een schipper, kapster en luchtvaarttechnicus hun werk doen.

thea nabring

Als leraar in het MBO en werkzaam als ambassadeur voor de Onderwijscoöperatie beschik ik over kennis met betrekking tot het lerarenregister en de wet Beroep leraren. Ik ben actief betrokken geweest bij de herijking van de bekwaamheidseisen en de vormgeving van de profesionele standaard. Ik kan een professionele bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een goede vertegenwoordiging van de deelnemersvergadering.

Afgevaardigden Voortgezet onderwijs

BEN ZWARTJES

Ik stel mij graag kandidaat omdat ik zéér betrokken ben bij de ontwikkelingen omtrent registerleraar.nl, herregistratiecriteria, etc. Ik ben ook reeds vanaf het begin betrokken bij de ontwikkelingen rondom bovengenoemde onderwerpen en de LAR en ben ook hoofdbestuurder bij de AOb. Sta hiernaast ook nog 4 ochtenden voor de klas, als natuurkundeleraar, verbonden aan het Dendron College te Horst aan de Maas. Ik ben ervan overtuigd dat ik de stem van de lera(a)r(es) kan, moet laten horen in dit orgaan. Wil je een echte leraar in dit orgaan, dan kan ik die vertegenwoordigen!!! Ben als hoofdbestuurder van de AOb natuurlijk ontzettend goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs.

Cecile heesterman

In 2011 ben ik als subcommissielid, ambassadeur en verbindingsofficier (BON) betrokken geraakt bij het lerarenregister. In 2016 ben ik met BON uit de organisatie gestapt. Er is te veel mis in de OC en met het lerarenregister. Omdat ik voorstander ben van beroepsregistratie voor docenten wil ik verantwoordelijkheid nemen en me inzetten voor een goed beroepsregister voor mijn collega’s. Wellicht tegen beter weten in. In 200 woorden kan ik moeilijk beschrijven wat er allemaal niet in orde is. Daarom ter illustratie slechts dit: Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het lerarenregister (161005) hield Sander Dekker de Kamerleden het volgende voor: “Daarmee (de deelnemersvergadering) zet men leraren in de positie dat zíj degenen zijn die vorm en inhoud geven aan bijvoorbeeld het register en ALLE elementen die daarbij horen” en “(..) als het gaat om de directe governance van het register en ALLE beslissingen die erbij horen, is de deelnemersvergadering (..) het vertegenwoordigende en hoogste orgaan”. Wat Dekker hier beweert is niet waar. Blijkens de lijst bevoegdheden (registerleraar.onderwijscooperatie.nl, werkzaamheden afgevaardigden) heeft de deelnemersvergadering geen enkele zeggenschap tav vormgeving en keuze van leverancier van de dossiervormingsict. In het belang van de docent dient die zeggenschap alsnog gerealiseerd te worden.

Frans van haandel

Ik heb me al eerder verdiept in het lerarenregister. Zie bijvoorbeeld https://tinyurl.com/wetregister Er mankeert nogal wat aan de huidige richting waarin het een afrekeninstrument lijkt te gaan worden. Het register kan alleen gaan werken als het een hulpmiddel wordt voor de docent bij professionalisering in plaats van een afrekeninstrument. Met een achtergrond als ICTer EN docent kan ik daaraan een bijdrage leveren. Zie www.haandel.info  voor meer achtergrond informatie..

joris van elferen

Het onderwijs wordt gekenmerkt door vele veranderingen. Deze veranderingen zorgen voor een wisselend vraag/aanbodspel van scholingen. Wat nu als de geregistreerde cursussen geen meerwaarde hebben voor u als professional? Wat nou als u een self-educator bent? Wat als u behoefte heeft aan scholing die niet in de catalogus voor komt? Graag zou ik jullie vertegenwoordigen zodat het lerarenregister geen papieren tijger wordt maar echt toegevoegde waarde heeft. 

NICOLE VERHOEVEN

Na mijn ervaringen op Nederlandse en Amerikaanse scholen heb ik gezien dat er heel veel moois is in ons onderwijs. Maar ook dat we met onze tijd mee moeten. Omdat wij als docenten staan voor een leven-lang-leren van onze leerlingen is het jammer dat we ons zelf daarin overslaan. Om het beste uit onze leerlingen te halen zouden we meer moeten investeren in ons zelf! 

sofia pellegrino 

Tja collega's, wij ontkomen er niet aan, het verplichte lerarenregister zit er nu toch echt aan te komen! Onder het mom ""if you can't beat them, join them"" stel ik mij verkiesbaar. Mijn doelstelling is om ervoor zorg te dragen dat het register ons iets positiefs oplevert en niet in een bureaucratisch, administratief monster verandert.

Na twintig jaar in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest, werk ik al weer zeven jaar met veel plezier als docent economie & ondernemen en docent Nederlands in het vmbo onderwijs.

Gaat jouw voorkeur uit naar een niet-lullen-maar-poetsen-kandidaat? Stem op mij!

theo de rouw

Tijd en ruimte voor ontwikkeling
Leraren zijn verantwoordelijke professionals die zelf goed weten hoe de professionaliseringstijd zinvol in te vullen. Het programma LOF laat zien dat we vooral tijd en ruimte nodig hebben. De herregistratiecriteria, de organisatie en de zeggenschap op school moeten ruimte geven voor gepersonaliseerde ontwikkeling. In het register geef je de kenmerken van uitgevoerde ontwikkelactiviteiten aan. Het registerportfolio levert daarmee een actueel overzicht waarmee je je ontwikkeling kunt sturen. Reflectie op de eigen ontwikkeling verdient óók waardering in tijd.
De 24 afgevaardigden zie ik als een lerarenvertegenwoordiging die zich inzet voor de professionele ontwikkeling van onze hele beroepsgroep en de kwaliteit van onderwijs. Luisteren naar collega’s is een vereiste. Op mijn fb-pagina: ‘leraren.in.ontwikkeling’  kun je zien wat een afgevaardigde wil en doet en kun je reageren. Mijn ervaring als actief lid bij de vakvereniging voor bètadocenten (NVON), kritisch lid van de leraren adviesraad van de onderwijscoöperatie, als ambassadeur en als coach bij het Leraren OntwikkelFonds (LOF) breng ik in. Vier dagen per week ben ik biologieleraar bij het Merletcollege (OMO-school) in Cuijk. Je kunt me vinden op LinkedIn en twitter.

Afgevaardigde voortgezet speciaal onderwijs

maarten willms 

Cultuuronderwijs, speciaal onderwijs en ambulant onderwijskundige begeleiding. Deze drie speerpunten neem ik vanuit mijn werk mee naar de deelnemersvergadering. Ik kijk uit naar een dialoog bij het ontwerpen van de herregistratiecriteria. Afgelopen jaren heb ik in de medezeggenschapsraden veelvuldig gesproken over de startbekwaamheid van een leraar in het speciaal onderwijs. Op de reguliere scholen waar ik onderwijskundig begeleiding geef zie ik ook dat er met het passend onderwijs steeds meer van de leerkracht wordt gevraagd. In mijn master studie 'professioneel meesterschap' onderzoek ik de mogelijkheden/knelpunten van passend onderwijs en begeleiding vanuit cluster 1. Daarnaast geef ik muziekles op het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking. 

Afgevaardigden primair onderwijs

ageeth bos

Ik vind het belangrijk dat we als beroepsgroep zelf zeggenschap krijgen over de invulling van onze professionaliteit. De leraar maakt het verschil in het onderwijs.  Daar mogen we trots op zijn, maar daar moeten we ook hard aan werken. Je ontwikkelen doe je vooral samen met je collega's en door onderzoek te doen in de praktijk. Hiervoor zouden voldoende mogelijkheden moeten komen. Daarvoor wil ik me hard maken. Ik heb de nodige kennis en ervaring en wil die graag inzetten.

anne heijmans 

Mijn naam is Anne Heijmans, 27 jaar en afkomstig uit Goes. Na een studie aan de Pabo en een master Onderwijskunde (WO) werk ik nu 3 dagen per week als groepsleerkracht in de bovenbouw (groep 7/8). De andere 2 dagen van de werkweek werk ik als kwaliteitsmedewerker in het primair onderwijs. Ik beschrijf mezelf als een leerkracht met hart en ziel. Lesgeven aan een klas met enthousiaste kinderen ervaar ik iedere dag opnieuw als de mooiste uitdaging. Alle kinderen (en leerkrachten) verdienen het om een 'ik mag er zijn' gevoel te ervaren, niet bang te zijn om fouten te maken en het beste uit zichzelf te halen! Ik gun alle kinderen van Nederland een stralende juf of meester met passie voor zijn/haar vak. Leerkrachten die zichzelf verder mogen ontwikkelen, passend bij ieders wensen en ambities en zich bezighouden met waar het echt om gaat: de kinderen. Het zou voor mij een uitdaging zijn mee te denken over een lerarenregister waarin leerkrachten kunnen 'shinen', trots kunnen zijn op hun vak, zonder dat dit voelt als weer iets erbij.

Guido lacet

Graag wil ik mij verkiesbaar stellen, omdat ik op deze manier kan bijdragen aan de professionalisering van het onderwijs. Ik vind het belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs op niveau is en blijft. Door goede kwaliteitseisen te stellen aan ons beroep hoop ik ons prachtige beroep weer positief op de kaart te zetten. Immers dragen wij leerkrachten bij aan de basisontwikkeling van de mens van de toekomst. Dit is een nobele en serieuze taak. Via deze weg krijg ik de gelegenheid om de stem van vele leerkrachten te zijn en zet ik mij graag voor hen in. Ik zie deze taak als een kans om iets nieuws te ontdekken en te leren. Als pionier iets nieuws opzetten, dat past bij mij en het primair onderwijs. Als leerkracht ben ik altijd op zoek naar nieuwe dingen die de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren, maar wel zo dat het in balans is met ons beroep. Kwaliteit moet namelijk wel op een realistische manier behaald kunnen worden. Het stellen van de juiste realistische kaders voor de herregistratiecriteria is voor mij een belangrijke taak. Met mijn veldkennis en koppeling naar de werkvloer lijkt mij dit een mooie taak die ik graag aan ga.

joost van heel

Ik ben kritisch positief over de verplichtstelling van het lerarenregister voor het basisonderwijs. Het kan meerwaarde hebben als iedere basisschoolleraar zichzelf herkent in het register. Elke school en elke leerkracht moet een eigen studielijn met een eigen inhoud eenvoudig laten ' keuren' door de coöperatie. De onderwijsprofessionalisering mag niet gekaapt worden door externe bureaus en aanbieders, maar kan vooral door de mensen op de werkvloer tot stand komen; delen en uitwisselen van informatie en ervaring moet meetellen voor het register. Daar wil ik me sterk voor maken!

mark van der veen

Het register moet in dienst van de leraar staan. De huidige inrichting dreigt echter een systeem van afrekenen te worden. Daarbij vind ik dat veel van de huidige cursussen geen meerwaarde hebben voor het onderwijsveld. Als onderwijskundige ben ik afgestudeerd op mogelijkheden voor het lerarenregister en heb ik veel kennis over registers in het buitenland. Met die kennis wil ik bijdragen aan een register dat in dienst staat van de leraar.

mary peters 

Graag wil ik me verkiesbaar stellen, omdat ik graag meedenk, mee-luister en meepraat als het om de toekomst van ons beroep en onze beroepsgroep gaat! Ik werk ruim 10 jaar in het PO, na jarenlang in het bankwezen managementfuncties te hebben vervuld. Na omscholing ben ik in het onderwijs gestart. WIJ hebben het mooiste en puurste beroep! WIJ zijn er voor kinderen. WIJ willen ze graag ondersteunen in hun ontwikkeling in de breedte. WIJ zijn hun (innerlijke) stem als zij extra ondersteuning nodig hebben en zelf nog niet in staat zijn dit in de juiste woorden te formuleren. WIJ zijn ook nooit uitgeleerd!
WIJ zijn mss doeners, denkers, dromers of beslissers, maar bovenal zijn wij er om kinderen verder te helpen, te zorgen en te ondersteunen in hun ontwikkeling.
Van ons als beroepsgroep wordt daarom ook wel wat verwacht! Ik wil graag een actieve rol spelen in de verdere vormgeving middels mezelf kandidaat te stellen voor de deelnemersvergaderingen om zeggenschap te hebben over alles wat met het register en de professionele keten te maken heeft en onze beroepsgroep aangaat.

yasmijn van wesel

De leraar maakt het verschil! Kwaliteit en professionele ontwikkeling zijn hierbij cruciaal. Maar hoe wordt dit efficiënt en effectief voor ons, als leerkracht, ingericht? Naast onze primaire taak, het bieden van onderwijs in de 21ste eeuw. 

Ik wil gekozen worden als afgevaardigde binnen de deelnemersvergadering omdat ik mezelf met mijn kunde en kwaliteiten wil inzetten voor alle leraren in Nederland! Onder meer voor de herregistratie, valideringsregels, bekwaamheidseisen, professionele standaard, gebruiksgemak en privacy. 
Mijn streven hierbij is om de haalbaarheid in de praktijk niet uit het oog te verliezen. 

Ik heb werkervaring binnen het regulier onderwijs maar ook binnen het SBO en SO. Daarnaast neem ik deel aan beleidsmatige commissies en ben ik lid binnen de ondersteuningsplanningsraad, van het regionaal samenwerkingsverband Breda. Door deze nevenactiviteiten ben ik ontwikkeld in het gezamenlijk bedenken, formuleren en presenteren van belangrijke besluiten. Gedurende dit proces ben ik leergierig, een netwerker, communicatief vaardig en een 'out of the box' denker met verantwoordelijkheidsgevoel en organiserend vermogen. Door deze eigenschappen kan ik de belangen van ons beroep verder ontwikkelen en vormgeven. 

Want een krachtige leerling begint bij een krachtige leraar! Wij zijn aan zet!!

Afgevaardigde sPECIAAL onderwijs

Marc kleefstra 

Het vak van leraar gaat mij aan het hart. Sta inmiddels 27 jaar voor de klas. Heb gewerkt in PO, VO en (V)SO. Ik heb de werkdruk zien toenemen, het aanzien van het beroep zien afnemen. Terwijl de gestelde eisen en kennis toenemen, lijkt de instroom verder af te nemen. Dat moet gekeerd worden, willen we in de toekomst nog een geloofwaardig onderwijssysteem behouden en daarmee de jeugd een toekomst willen blijven geven. 

Verkiezing Deelnemersvergadering Afvaardiging is powered by Vote Company, de specialist in het organiseren van verkiezingen.