Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkiezing van de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering 2017. Alle personen die zich kandidaat stellen, verklaren akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Definities

  • Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden
  • Bevoegd leraar: persoon die voldoet aan de eisen die de Wet Lerarenregister en registervoorportaal stelt om in het lerarenregister als bedoeld in artikel 38b Wpo, 38b Wec, artikel 41a Wvo en artikel 4.4.1 Web te worden opgenomen.
  • Organisatie: de verkiezingscommissie van de Onderwijscoöperatie of de personen die handelen in opdracht van de verkiezingscommissie.
  • Persoon die zich kandidaat stelt: natuurlijke persoon die het formulier van kandidaatstelling heeft verzonden.

Gevolgen kandidaatstelling

Met het indienen van de kandidaatstelling wordt de persoon die zich kandidaat stelt, geacht op de hoogte te zijn van hetgeen in het Verkiezingsreglement staat.

Met het indienen van de kandidaatstelling verklaart de persoon die zich kandidaat stelt dat de verstrekte gegevens de eigen gegevens zijn en dat deze correct zijn.

Met het indienen van de kandidaatstelling geeft de persoon die zich kandidaat stelt toestemming aan de organisatie om te onderzoeken of de persoon die zich kandidaat stelt, bevoegd leraar is en drie jaar aaneengesloten werkzaam is in de sector waarvoor de persoon zich kandidaat stelt. De persoon die zich kandidaat stelt zal indien er bij de organisatie vragen rijzen over de bevoegdheid of de werkzaamheden, deze vragen zo spoedig en volledig mogelijk beanwoorden. Indien de persoon die zich kandidaat stelt voldoet aan de gestelde eisen, plaatst de organisatie de persoon op de kandidatenlijst.

Met het indienen van de kandidaatstelling geeft de persoon die zich kandidaat stelt, toestemming aan de organisatie om de bij de indiening verstrekte gegevens te publiceren op de kandidatenlijst. De kandidatenlijst zal online gepubliceerd worden. De verstrekte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

De persoon die zich kandidaat stelt zal zich in de campagne sportief opstellen en zich onthouden van gedragingen of uitlatingen die een sportief en eerlijk verloop van de campagne negatief beïnvloeden.

De persoon die zich kandidaat stelt voor de verkiezing verklaart zich bereid het werk van een afgevaardigde daadwerkelijk te verrichten.

Verkiezing

De persoon die zich kandidaat stelt is ervan op de hoogte dat de kandidaatstelling en verkiezing digitaal zal plaatsvinden en dat de Verkiezingscommissie van de Onderwijscoöperatie de uitvoering van de kandidaatstelling en verkiezing contractueel heeft opgedragen aan een externe partij, te weten Vote Company BV te Hilversum. 

Op de internetsite waarvan de organisatie gebruik maakt voor de uitvoering van de kandidaatstelling en verkiezing rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de organisatie en/of een der gelieerde partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd.  Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de internetsite door gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

De organisatie spant zich in zorg te dragen voor een eerlijk verlopen kandidaatstelling en verkiezing en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels, onder andere als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. De organisatie is niet aansprakelijk voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de door de kandidaat verstrekte gegevens of voor enige uit deze kandidaatstelling en verkiezing voortvloeiende schade.

Op de kandidaatstelling en verkiezing is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de onderhavige voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de internetsite worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Cookies

Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren maakt de internetsite gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.

Verkiezing Deelnemersvergadering Afvaardiging is powered by Vote Company, de specialist in het organiseren van verkiezingen.